Czy mobbing w pracy to to samo co dyskryminacja?

mobbing

Czy mobbing w pracy to to samo co dyskryminacja?

Czujesz, że w pracy traktują Cię gorzej niż innych pracowników? Pracodawca wywiera na Tobie nieuzasadnioną presję? Możliwe, że padłeś/padłaś ofiarą mobbingu lub dyskryminacji. Pytanie, jak je rozróżnić.

Praca to bardzo istotna część naszego życia i spędzamy w niej bardzo dużą ilość czasu. Zdarza się jednak, że panują w niej warunki, które nie do końca odpowiadają nawet najniższym standardom. Wielu pracowników niestety pada ofiarą mobbingu lub dyskryminacji w miejscu pracy. Wbrew pozorom nie są to tożsame pojęcia prawne. Poniżej wyjaśniam, czym się różnią.

Czy dokładnie jest mobbing w pracy?

Zgodnie z treścią art. 943 § 2 Kodeksu pracy mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracodawca ma prawny obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Co w przypadku, gdy pracownik padnie ofiarą mobbingu? Wtedy przysługują mu określone roszczenia.

Przede wszystkim pracownikowi przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jeśli w wyniku mobbingu doznał rozstroju zdrowia.

Pracownik może również domagać się od pracodawcy odszkodowania w wysokości odpowiadającej co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku.  Kiedy takie roszczenie przysługuje pracownikowi? Pracownik może go dochodzić, jeżeli na skutek mobbingu nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.

Dyskryminacja to nie to samo co mobbing

Zakaz dyskryminacji wynika wprost z art. 183a § 1 Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy powinni być traktowani równo we wszystkich sferach związanych ze stosunkiem pracy:

W sferze nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansu, dostępu do szkoleń – w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony, bądź nieokreślony, czy zatrudnienie w pełnym bądź niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dyskryminacja może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Jakie są między nimi różnice?

Dyskryminacja bezpośrednia

Z bezpośrednią dyskryminacją mamy do czynienia wówczas, pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych powyżej był, jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

Dyskryminacja pośrednia

Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych powyżej. Chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

Katalog kryteriów dyskryminacji jest bardzo szeroki i nie jest to katalog zamknięty. Przepis wymienia je  w sposób przykładowy.

mobbing

Podstawowe różnice pomiędzy mobbingiem i dyskryminacją

Może się wydawać, że mobbing i dyskryminacja to podobne zjawiska. Jednakże regulujące je przepisy wskazują na pewne różnice.

Kryteria mobbingu i dyskryminacji

W przypadku mobbingu nie ma określonego konkretnego katalogu naruszeń kwalifikowanych jako mobbing. Z kolei przepisy prawne dotyczące dyskryminacji wskazują na posiadanie przez dyskryminowanego konkretnej cechy, która powoduje nierówne traktowanie. Ale trzeba pamiętać, że jest to jedynie przykładowy charakter.

Czas trwania zjawiska

Z mobbingiem mamy do czynienia, gdy zachowania powtarzają się i są rozłożone w czasie. Dyskryminacja może mieć charakter jednorazowy.

Cel i efekt działań

Przepisy dotyczące mobbingu jednoznacznie wskazują, że uporczywe i długotrwałe zachowania przyjmujące postać nękania czy zastraszania mają wywołać lub prowadzą do zaniżonej oceny przydatności zawodowej pracownika. W przypadku dyskryminacji przepisy nie stawiają takiego warunku.

Ciężar dowodowy w trakcie procesu sądowego

Ciężar dowodu określa, która ze stron (powód/pozwany) musi udowodnić swoje racje przed sądem. W przypadku mobbingu to pracownik ma obowiązek procesowy wykazać, że stał się jego ofiarą. Zaś w przypadku dyskryminacji to pracodawca, chcąc się obronić przed zarzutami, musi przedstawić dowody na to, że dyskryminacja nie miała miejsca.

Szukasz pomocy prawnej w sprawie nieprawidłowego traktowania Cię w pracy?

Jeśli potrzebujesz pomocy w określeniu, czy Twoja sytuacja kwalifikuje się jako mobbing, czy dyskryminacja, to chętnie pomogę w przeanalizowaniu wszystkich okoliczności. Dane kontaktowe mojej Kancelarii znajdziesz w zakładce ,,Kontakt”.

Czy mobbing w pracy to to samo co dyskryminacja?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę