Dyskryminacja w miejscu pracy

dyskryminacja w miejscu pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy

Wyczuwasz negatywne zachowania w miejscu pracy skierowane w Twoją stronę? Nie lekceważ tego. Wielu pracowników pada ofiarami dyskryminacji w miejscu pracy.

Dyskryminacja w miejscu pracy jest zjawiskiem niewątpliwie nagannym. Na szczęście przepisy prawa pracy przewidują rozwiązania prawne, które pozwalają na walkę z tym zjawiskiem.

W poprzednim artykule (pod tym linkiem możesz go przeczytać) wskazywałam na różnice pomiędzy dyskryminacją w miejscu pracy a mobbingiem. Jeżeli po zapoznaniu się z tymi treściami rozpoznajesz w swojej sytuacji pracowniczej cechy bycia dyskryminowanym, to koniecznie zapoznaj się z informacjami zawartymi poniżej. Dlaczego? Bo informacje te dotyczą wnoszenia powództwa o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania.

W pierwszej kolejności zastanów się…

… czy wytoczenie powództwa w ogóle jest możliwe w kontekście  przedawnienia tych roszczeń.

Z pozwem o odszkodowanie z tytułu naruszenia zasad równego traktowania można wystąpić w określonym przez przepisy terminie. Termin ten wynosi 3 lata. Z czego wynika taki termin? Do opisywanej sytuacji ma zastosowanie art. 291 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Ale jak ustalić termin wymagalności roszczenia i od kiedy liczyć ten trzyletni termin? W każdej sprawie należy oceniać jej okoliczności indywidualnie.  

Pewną pomoc w interpretacji tego przepisu w kontekście roszczeń z tytułu dyskryminacji w miejscu pracy w postaci zadośćuczynienia może stanowić orzecznictwo Sądu Najwyższego, w tym wyrok z dnia z 3 lutego 2008 roku (sygnatura akt I PK 156/08):

data wymagalności roszczenia wywołanego rozstrojem zdrowia powstałego w następstwie dyskryminacji w miejscu pracy powstaje nie wcześniej, niż ujawniły się dolegliwości, które w ocenie powoda są skutkiem tych działań.

Warto podjąć kroki prawne jak najszybciej. Może się okazać, że jeśli będziesz zbyt dług zwlekać z wytoczeniem powództwa, to pojawią się problematyczne kwestie związane z tym, czy w ogóle możesz to powództwo skutecznie wytoczyć.

Następnie musisz podjąć decyzję…

… do którego sądu złożyć pozew.

Jako powód masz w tej sprawie dwie możliwości. Pierwsza możliwość, to wytoczenie powództwa przed sąd ogólnie właściwy dla siedziby pozwanego, czyli pracodawcy. Druga możliwość – przed sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana.

Warto na tym etapie zastanowić się, który sąd będzie dla Ciebie bardziej korzystny w kontekście dojazdów na posiedzenia sądowe.

dyskryminacja w miejscu pracy

Musisz też bardzo uważnie podejść do tego…

… co należy zawrzeć w pozwie.

Jak wiele innych pozwów omawiany pozew przeciwko pracodawcy musi odpowiadać wymogom przewidzianym dla pisma procesowego. W pozwie należy wskazać:

  • sąd, przed który wytaczane jest powództwo
  • dane osobowe i adresowe powoda
  • nazwę oraz adres pracodawcy
  • wartość przedmiotu sporu
  • opis roszczeń powoda
  • podpis powoda
  • załączniki

Ale również wszelkie dowody na poparcie swojego stanowiska.

Zastanawiasz się, czego możesz się domagać od pracodawcy?

Bardzo istotny element pozwy stanowi sprecyzowanie żądań powoda. Osoby, który padły ofiarą dyskryminacji, mogą się domagać od pracodawcy zarówno odszkodowania, jak i zadośćuczynienia.

Odszkodowanie

Jeżeli na skutek dyskryminacji doszło do rozwiązania stosunku pracy, powód może domagać się odszkodowania. W jakiej wysokości? Takie odszkodowanie przysługuje w wysokości nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zadośćuczynienie

Na skutek dyskryminacji doszło do pogorszenia Twojego stanu zdrowia? W takiej sytuacji możesz się domagać zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żadne przepisy prawa nie określają górnej granicy odszkodowania lub zadośćuczynienia. Sąd w każdej sprawie bada sytuację indywidualnie. Ogólnie przyjmuje się w orzecznictwie, że zasądzona kwota z jednej strony powinna w pełni rekompensować doznaną przez pracownika krzywdę, a z drugiej być na tyle odczuwalna dla pracodawcy, by skutecznie zniechęcić go do stosowania podobnych praktyk w przyszłości.

O tym warto pamiętać

Sprawy o dyskryminację nie należą do łatwych w kontekście emocji, które towarzyszą dyskryminowanemu pracownikowi. Warto w takiej sytuacji pamiętać o tym, że często emocje nie są najlepszym doradcą w konstruowaniu pozwu i motywowaniu swojego stanowiska. Jeśli potrzebujesz pomocy w prowadzeniu sprawy o dyskryminację w miejscu pracy, to zapraszam Cię do zakładki ,,Kontakt”.

Dyskryminacja w miejscu pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę