Jak napisać odpowiedź na pozew?

odpowiedź na pozew

Jak napisać odpowiedź na pozew?

Moja praktyka zawodowa pokazuje, że osoby nie mające na co dzień do czynienia z sądami i szeroko rozumianą praktyką prawa bardzo obawiają się każdej sytuacji związanej w uczestnictwem w postępowaniu sądowym. Niezależnie od tego, czy sprawa dotyczy ich bezpośrednio, czy, np. mają w niej jedynie zeznawać jako świadek. Ale jak powszechnie wiadomo wiedza o tym, jak się zachować albo co należy zrobić w konkretnej sytuacji zawsze pozwala zminimalizować strach. I bardzo zależy mi na tym, żeby ta wiedza docierała jak najdalej.

W poprzednich postach dzieliłam się już radami na temat tego, jak się zachować w sądzie oraz co zrobić, jeżeli otrzymasz wezwanie do sądu w charakterze świadka. Ale osobiste stawienie się w sądzie, to nie jedyna sytuacja związana z prawem i sądem, która może powodować stres. Najczęściej największe zdenerwowanie pojawia się w sytuacji otrzymania listu z sądu. Najważniejsze, to ten list odebrać. Bo bez wiedzy na temat jego treści nie jesteśmy w stanie się do niego odnieść ?

Jak napisać odpowiedź na pozew? Co zawrzeć w jej treści? Gdzie ją wysłać?

To tylko niektóre z pytań, które pojawiają się w głowie osoby stojącej przed takim wyzwaniem. W dzisiejszym poście postaram się rozwiać podstawowe wątpliwości z tym związane.

Elementy odpowiedzi na pozew – czyli od czego zacząć, żeby napisać odpowiedź na pozew poprawnie

Odpowiedź na pozew jest pismem procesowym. I jak każde pismo procesowe musi zawierać przede wszystkim:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowana (np. ,,Sąd Rejonowy/Okręgowy w ….” wraz ze wskazaniem adresu sądu)
 • imię i nazwisko stron (powoda i pozwanego) oraz adresy zamieszkania każdej ze stron
 • oznaczenie rodzaju pisma (czyli tytuł w tym wypadku powinien brzmieć ,,Odpowiedź na pozew”)
 • sygnaturę akt sprawy (kolokwialnie mówiąc – numer sprawy),
 • treść Twojej odpowiedzi
 • dowody na poparcie przytoczonych przez Ciebie okoliczności,
 • uzasadnienie Twoich twierdzeń
 • Twój podpis (na końcu wniosku)
 • wymienienie załączników (czyli wszystkich dokumentów, które składasz do sądu razem z odpowiedzią)

Warto w tym miejscu podkreślić, że wskazanie w Twojej odpowiedzi na pozew sygnatury akt sprawy na pewno usprawni postępowanie. Jeśli w swojej odpowiedzi nie wskażesz sygnatury (albo wskażesz niepoprawną), to pracownicy sądu mogą mieć problem z przekazaniem Twojego pisma do właściwych akt i właściwego sędziego prowadzącego sprawę. Co z całą pewnością spowoduje przedłużenie postępowania. Sygnatury akt szukaj w piśmie z Sądu (tego, do którego załączony był pozew).

odpowiedź na pozew

Treść odpowiedzi na pozew – co należy tam wskazać?

W treści odpowiedzi na pozew przede wszystkim musisz napisać, czy zgadzasz się z żądaniem zawartym w pozwie, czyli, np. z żądaniem zapłaty przez Ciebie określonej kwoty. Jeśli się nie zgadzasz, to wyraźnie napisz, że wnosisz o oddalenie powództwa w całości. Jeśli zgadzasz się z powodem tylko w części, to koniecznie to napisz (i w jakiej części się zgadzasz). Wtedy możesz wnosić o oddalenie powództwa w części.

Pamiętaj, żeby w swojej odpowiedzi odnieść się do wszystkich kwestii poruszonych w pozwie. Wskaż, z którymi twierdzeniami powoda się zgadzasz. Ale też co według Ciebie nie jest prawdą i dlaczego. Znacznie ułatwi to Sądowi zrozumienie Twojego stanowiska w sprawie.

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew dokładnie opisz wszystkie argumenty popierające Twoje stanowisko w sprawie. W uzasadnieniu możesz też podnosić wszystkie zarzuty, np. zarzut przedawnienia roszczenia powoda.

Wnioski dowodowe – o nich nie warto zapominać!

Jeśli nie zgadzasz się ze stanowiskiem powoda i, np. żądasz oddalenia powództwa w całości z uwagi na to, że zapłaciłeś już żądaną przez powoda kwotę, to musisz przed Sądem udowodnić swoje twierdzenia. Czyli przedstawić dowody na ich poparcie.

Do najczęściej wykorzystywanych dowodów należą:

 • przesłuchanie stron (powoda i pozwanego)
 • przesłuchanie świadków
 • dokumenty (w tym też, np. zdjęcia)
 • opinia biegłego

Do swojej odpowiedzi musisz załączyć wszystkie istotne według Ciebie dokumenty dotyczące sprawy, czyli. np. potwierdzenie zapłaty. Czyli wszystko, co pozwoli udowodnić przedstawiane przez Ciebie argumenty.

Warto również zastanowić się, czy są jakieś osoby, które posiadają wiedzę na temat danej sprawy. I w odpowiedzi na pozew wskazać takie osoby wnosząc o przesłuchanie ich w charakterze świadków. Ze wskazaniem okoliczności, o jakich te osoby miałaby zeznawać.

Może się okazać, że w sprawie konieczne będzie zasięgnięcie przez Sąd opinii specjalisty, tzw. biegłego sądowego. W takiej sytuacji w swojej odpowiedzi musisz złożyć wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego.

Dlaczego zawarcie wszystkich niezbędnych wniosków dowodowych już w odpowiedzi na pozew jest takie istotne?

Ponieważ w procesie cywilnym istnieje coś, co nazywa się ,,prekluzją dowodową”. Oznacza to, że wszystkie dowody strona musi zgłosić na możliwie jak najwcześniejszym etapie procesu (w wypadku pozwanego w odpowiedzi na pozew). Ponieważ ich późniejsze zgłoszenie może zostać uznane przez Sąd za spóźnione i Sąd odmówi przeprowadzenia tych dowodów. A to może bezpośrednio doprowadzić do niekorzystnego dla Ciebie wyniku sprawy, bo nie będziesz w stanie udowodnić swoich twierdzeń.

odpowiedź na pozew

Napisałem odpowiedź na pozew – co dalej?

Możesz złożyć odpowiedź na pozew bezpośrednio w biurze obsługi interesanta w sądzie albo wysłać ją na poczcie listem poleconym.

W wezwaniu do złożenia odpowiedzi Sąd wskazuje termin na złożenie jej. Przeczytaj wezwanie uważnie! I odpowiedź złóż najpóźniej w ostatnim dniu wskazanego terminu w sądzie lub wyślij w tym dniu na poczcie. I koniecznie zachowaj potwierdzenie nadania lub złożenia (tylko tak wykażesz, czy rzeczywiście złożyłeś pismo w terminie).

Co może się stać, jeśli wyślesz odpowiedź po terminie? Krótko mówiąc Sąd może uznać ją za spóźnioną i, np. nie przesłuchać zgłoszonych przez Ciebie świadków.

Nie zapomnij również o tym, żeby odpowiedź złożyć do sądu w dwóch egzemplarzach (pismo i wszystkie załączniki). Jeden egzemplarz dla sądu, drugi dla powoda. Jeśli tego nie zrobisz, to sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków odpowiedzi i złożenia drugiego pakietu dokumentów. Jest to niezbędne z uwagi na konieczność doręczenie przez sąd wszystkich dokumentów drugiej stronie postępowania. Jeśli powodów jest więcej niż jeden – złóż odpowiednią ilość kopii.

Jakie są konsekwencje niepoprawnego złożenia odpowiedzi na pozew?

Jeśli nie zawrzesz w odpowiedzi wymaganych informacji albo nie załączysz odpowiedniej ilości kopii odpowiedzi i załączników, to Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych odpowiedzi na pozew. A to zawsze wydłuża postępowanie.

Zastanawiasz się, czy w ogóle warto składać odpowiedź na pozew?

Jest to twoje prawo, a nie obowiązek. Ale musisz liczyć się z tym, że jeżeli nie złożysz odpowiedzi na pozew, a później będziesz chciał ,,bronić” się przed wytoczonym przeciwko Tobie powództwem, to może się okazać za późno, np. na zgłoszenie wniosków dowodowych.

Pamiętaj o bardzo ważnej kwestii

Powyższe informacje dotyczą ogólnie pozwów cywilnych, a każda sprawa jest inna. Czym innym jest sprawa o zapłatę faktury, a czym innym postępowanie w sprawie o alimenty. Nawet z pozoru podobne sprawy mogą się od siebie bardzo różnić. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, to chętnie na nie odpowiem.

Jak napisać odpowiedź na pozew?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę