Czy rozwód to tylko rozwód? – o czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym

Sąd orzeka w wyroku rozwodowym

Czy rozwód to tylko rozwód? – o czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym

Oczywistą odpowiedzią na to, o czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym jest to, że Sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa. Ale czy tylko o tym? Okazuje się, że orzeczenie Sądu dotyczy również innych kwestii związanych z małżonkami i ich dziećmi.

Orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa. I o winie

Sad orzekając o rozwiązaniu małżeństwa nie wskazuje daty jego rozwiązania. Dlaczego? Ponieważ małżeństwo ustaje z datą uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. A Sąd nie jest władny stwierdzić, że ustało z inną datą, np. wcześniejszą, czy późniejszą.

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Jednakże. na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Warto pamiętać, że o braku winy Sąd nie może orzec, jeżeli chociaż jeden z małżonków wnosi o uznanie drugiego za winnego rozpadu małżeństwa. O tym, jakie skutki wiążą się z ustaleniem winy jednego lub obojga małżonków, przeczytasz w następnym artykule na blogu.

Ale czy to na pewno już wszystko? O czym jeszcze Sąd orzeka w wyroku rozwodowym?

Odpowiedź na to pytanie brzmi ,,nie”. Sąd orzeka w wyroku rozwodowym o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem/dziećmi i alimentach dla dziecka/dzieci oraz czasowym korzystaniu z mieszkania. I ma obowiązek orzec o tych kwestiach z urzędu. Czyli nawet bez wniosku pochodzącego od którejkolwiek ze stron.

Alimenty na dzieci

Sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka/dzieci. Jeśli chcesz przeczytać o tym, jak wygląda kwestia ustalania wysokości alimentów, to zapraszam Cię do lektury mojego artykułu sprzed kilku tygodni.

Władza rodzicielska i kontakty

Zgodnie z uregulowaniami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Zaś ogólna zasada jest taka, że rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia. Przykładowo: jeżeli od jakiegoś czasu każde z 2 dzieci mieszka z jednym rodzicem i taka jest wola dziecka.

Jednakże przy braku porozumienia, o którym mowa powyżej, Sąd (uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców) rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Warto pamiętać o tym, że na zgodny wniosek stron Sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Korzystanie z mieszkania

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, Sąd orzeka w wyroku rozwodowym również o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Jednakże i od tej zasady jest wyjątek. W wypadkach wyjątkowych, tzn. gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, Sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków Sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.

Sąd orzeka w wyroku rozwodowym

Sąd może, ale nie musi orzec o…

Na wniosek jednego z małżonków Sąd może orzec o podziale majątku wspólnego. Co do zasady, sprawy o podział majątku wspólnego toczą się przed Sądem Rejonowym jako osobne sprawy po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego albo po ustanowieniu rozdzielności majątkowej między małżonkami w czasie trwania małżeństwa. Jednakże jeżeli małżonkowie są zgodni co do podziału ich wspólnego majątku i nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu, to Sąd Okręgowy w postępowaniu rozwodowym może zająć się również tą kwestią.

Rozwód to jednak nie tylko rozwód

Jak widać powyżej, jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, to sprawa rozwodowa nie dotyczy jedynie małżonków, ale muszą zostać jeszcze rozstrzygnięte inne kwestie związane właśnie z dziećmi. A przy wspólnym zamieszkiwaniu także kwestie korzystania z tego mieszkania. Może się więc okazać, iż przy braku zgody między małżonkami, w sprawie rozwodowej będzie wiele spornych kwestii do rozwiązania.

Jeżeli potrzebujesz pomocy i wsparcia w swojej sprawie rozwodowej, to zapraszam Cię do kontaktu z moją Kancelarią. Wszystkie potrzebne dane znajdziesz w zakładce Kontakt.

Czy rozwód to tylko rozwód? – o czym Sąd orzeka w wyroku rozwodowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę