Obowiązek zakrywania ust i nosa – zmiany w przepisach prawnych, które obowiązują od 16 kwietnia 2020 r.

obowiązek zakrywania ust i nosa

Obowiązek zakrywania ust i nosa – zmiany w przepisach prawnych, które obowiązują od 16 kwietnia 2020 r.

Obowiązek zakrywania ust i nosa związany z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa został wprowadzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. Rozporządzenie zawiera również szereg wyłączeń – przeczytaj, kogo ten obowiązek nie dotyczy.

Obowiązek ten został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 15 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 673).

Zgodnie z treścią rozporządzenia, od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa. Zakrycie ust i nosa powinno nastąpić przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

Kogo dotyczy obowiązek wskazany w rozporządzeniu?

Wskazany w rozporządzaniu obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy:

 • osób przebywających w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • osób poruszających się w pojazdach samochodowych (takich, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie)

Wskazany obowiązek dotyczy również osób przebywających w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

 • na drogach i placach
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach)
 • na terenie nieruchomości wspólnych (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)

Kogo jednak obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy?

Już na etapie przygotowywania pierwszych projektów rozporządzenia pojawiło się wśród Polaków wiele wątpliwości, co do tego, czy obowiązek będzie dotyczył absolutnie wszystkich bez żadnego wyjątku. Takie wątpliwości pojawiały się szczególnie wśród osób, które z uwagi, np. na swoją sytuację zdrowotną, nie mogą zakrywać ust i nosa.

Zgodnie z treścią rozporządzenia obowiązku zakrywania usta i nosa nie stosuje się w przypadku:

 • pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie
 • dziecka do ukończenia 4. roku życia
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), za wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób (jeżeli jest zapewnione oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność)
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności
 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej
 • osoby przebywającej na terenie lasu

Obowiązek zakrywania ust i nosa a konieczność dokonania identyfikacji osoby

Ta kwestia również była przedmiotem rozważań i wątpliwości na etapie projektów rozporządzenia.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie stanowi, że osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości lub na żądanie innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Odkrycie ust i nosa jest również możliwe w przypadku umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

Obowiązek zakrywania ust i nosa – zmiany w przepisach prawnych, które obowiązują od 16 kwietnia 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę