Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – czym różni się od przerwy w karze?

odroczenie wykonania kary

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – czym różni się od przerwy w karze?

Czy ciężka choroba uzasadnia odsunięcie w czasie wykonywania kary pozbawienia wolności? Jakie są przesłanki pozwalające na zastosowanie tej instytucji? O tym przeczytam w poniższym artykule.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności to instytucja prawa karnego dość podobna do przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, o której pisałam na blogu kilka miesięcy temu – tu znajdziesz link do artykułu. Czym różnią się te dwie instytucje? Przerwa w wykonaniu kary może być udzielona już po tym, jak skazany rozpoczął wykonywanie kary. Zaś odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności jest odsunięciem w czasie wykonania kary pozbawienia wolności zanim rozpoczęło się jej wykonywanie.

W jakich sytuacjach sąd musi odroczyć wykonanie kary?

Zgodnie z art. 150 kodeksu karnego wykonawczego sąd ma obowiązek odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej skazanego lub innej ciężkiej choroby, na którą zapadł skazany, a która uniemożliwia wykonanie tej kary. Są to przesłanki obligatoryjne, co oznacza, że jeżeli zajdzie wskazana w przepisie sytuacja, to sąd musi wykonanie kary odroczyć.

Co uznajemy za ciężką chorobę? Należy uznać za nią taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Te okoliczności należy wykazać odpowiednimi dowodami, np. dokumentacją medyczną skazanego. Często niezbędne jest wydanie opinii przez biegłego lekarza.

Wykonanie kary pozbawienia wolności z powyżej wskazanych przyczyn odracza się do czasu ustania przeszkody.

W jakich sytuacjach sąd może odroczyć wykonanie kary?

Istnieją również przesłanki fakultatywne odroczenia wykonania kary. Czyli takie, w których sąd może, ale nie musi zastosować poniżej wskazane przepisy. Jak stanowi art. 151 kodeksu karnego wykonawczego sąd ma prawo odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w następujących przypadkach:

  • jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki (przykładowo: jeżeli skazany jest jedynym żywicielem rodziny)
  • jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów

W pierwszym wskazanym przypadku sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do jednego roku. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Odroczenie wykonania kary może być udzielone kilkakrotnie. Jednakże łączny okres odroczenia nie może przekroczyć powyżej wskazanych okresów. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

W drugim z przypadków sąd ma prawo odroczenia wykonania kary na okres do jednego roku. Jednakże przy tej przesłance należy pamiętać o tym, że sąd nie może zastosować odroczenia kary w stosunku do:

  • skazanych za przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groby jej użycia (np. pobicie, rozbój)
  • recydywistów
  • osób, które zgodnie z art. 65 Kodeksu karnego, z popełnienia przestępstwa uczyniły sobie stałe źródło dochodu lub popełniły przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze terrorystycznym
  • skazanych za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego (np. zgwałcenie, pedofilia, kazirodztwo) popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych

Czy skazany, któremu odroczono wykonanie kary, ma jakieś obowiązki?

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Decyzja sądu może być odwołana

Należy pamiętać o tym, że decyzja o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności nie jest ostateczna. Sąd może odwołać odroczenie. Kiedy może dojść do podjęcia takiej decyzji? Może się to zdarzyć, jeśli zajdzie jedna ze wskazanych poniżej sytuacji:

  • w razie ustania przyczyny, dla której zostało udzielone odroczenie
  • w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone
  • kiedy skazany rażąco narusza porządek prawny
  • z powodu niewykonywania obowiązków, o których mowa powyżej

Na postanowienie sądu w przedmiocie udzielenia odroczenia, jak również i cofnięcia odroczenia skazany może złożyć zażalenie.

Formalności związane z wnioskiem o odroczenie wykonania kary

Jeśli potrzebujesz pomocy ze sformułowaniem i złożeniem wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności lub wniosku o udzielenie przerwy w jej wykonaniu, to moja Kancelaria zajmuje się takimi postępowaniami. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce ,,Kontakt”.

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności – czym różni się od przerwy w karze?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę