Przedawnienie roszczeń – pamiętaj o terminach, po ich upływie możesz nie móc uzyskać zadośćuczynienia lub odszkodowania!

przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń – pamiętaj o terminach, po ich upływie możesz nie móc uzyskać zadośćuczynienia lub odszkodowania!

Czym jest przedawnienie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie? To taka instytucja prawa, która ogranicza w czasie możliwość skutecznego ubiegania się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Jakie są terminy przedawnienia? Tego dowiesz się czytając poniższy artykuł

Przedawnienie roszczeń o zadośćuczynienie lub odszkodowanie skutkuje tym, że zobowiązany do zapłaty nie ma obowiązku ich spełnienia. Nawet jeśli co do zasady się nam te roszczenia jako poszkodowanemu należą. Dlatego tak ważne jest, żeby pilnować tych terminów.

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie i zadośćuczynienie – główne zasady

Przedawnienie roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie zostało uregulowane w art. 4421 kodeksu cywilnego.

Zgodnie ze wskazanym przepisem roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie co do zasady przedawniają się z upływem 3 lat. Ważny jest jednak moment, od którego zaczynamy liczyć ten termin. Termin 3 lat liczymy od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Warto pamiętać, że te dwie przesłanki muszą być spełnione łącznie. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli poszkodowany wcześniej dowiedział się o szkodzie niż o osobie zobowiązanej do jej naprawienia, to przedawnienie rozpoczyna bieg w późniejszym terminie. Jednakże termin przedawnienia nie może być dłuższy niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, które spowodowało szkodę.

Przedawnienie roszczeń w przypadku szkody wynikającej z przestępstwa

Dłuższy termin przedawnienia roszczeń dotyczących zadośćuczynienia oraz odszkodowania przepisy przewidują w sprawach, w których szkoda wynikła ze zbrodni lub występku. W takiej sytuacji roszczenie przedawnia się z upływem 20 lat. Od jakiego momentu liczymy ten termin? Termin ten liczy się od dnia popełnienia przestępstwa i nie ma tu znaczenia to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Przedawnienie w przypadku szkody na osobie

Szkoda może być wyrządzona w majątku, albo na osobie. Warto pamiętać o tym rozróżnieniu. W sytuacji, kiedy szkoda została wyrządzona na osobie, okres przedawniania roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie nie może skończyć się przed upływem 3 lat od dnia, w którym osoba poszkodowana dowiedziała się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Przedawnienie roszczeń osób małoletnich

W takiej sytuacji też mamy do czynienia z przepisami szczególnymi. Kodeks cywilny wskazuje, że w przypadku osób małoletnich okres przedawnienia roszczenia o zadośćuczynienie lub odszkodowanie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od dnia uzyskania przez tę osobę pełnoletności.

Jakie są skutki wytoczenia powództwa o roszczenia przedawnione?

Formalnie nie ma przeszkód do wytoczenia powództwa w sprawie przedawnionego roszczenia. Jednakże pozwany może podnieść zarzut przedawnienia roszczenia o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. I w takiej sytuacji sąd może być zmuszony oddalić powództwo, co może wiązać się dla strony wnoszącej pozew z koniecznością poniesienia kosztów sądowych. Dlatego przed złożeniem pozwu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie do sądu należy przeprowadzić szczegółową analizę każdej sprawy również pod kątem przedawnienia roszczeń.

Czy można jakoś przerwać bieg terminu przedawnienia?

Pewne formalne czynności pozwalają przerwać bieg terminu przedawnienia roszczeń. O tym, jakie są to czynności, przeczytasz w następnym artykule. Masz pytania dotyczące swojej sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie? Nie wiesz, czy Twoje roszczenia są już przedawnione czy nie? Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią (wszystkie dane znajdziesz w zakładce ,,Kontakt”).

Przedawnienie roszczeń – pamiętaj o terminach, po ich upływie możesz nie móc uzyskać zadośćuczynienia lub odszkodowania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę