Rodzic nie realizuje kontaktów orzeczonych przez Sąd – co robić?

Rodzic nie realizuje kontaktów

Rodzic nie realizuje kontaktów orzeczonych przez Sąd – co robić?

Bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy pomimo sądowego uregulowania kwestii kontaktów rodzica z dzieckiem, jeden z rodziców nadal nie chce się dostosować do formalnych ustaleń. I nie realizuje kontaktów orzeczonych przez Sąd. Czy drugi z rodziców może coś w takiej sytuacji zrobić?

Rodzic nie realizuje kontaktów orzeczonych przez Sąd z różnych powodów. Najczęściej wynika to z faktu, że konflikt pomiędzy rodzicami nadal eskaluje i nadal istnieje potrzeba ,,robienia sobie na złość”.

Na czym może polegać nierealizowanie kontaktów?

Będzie to jedna z dwóch sytuacji:

Pierwsza, kiedy rodzic, u którego dziecko stale przebywa odmawia drugiemu z rodzicowi kontaktów z dzieckiem. Przykładowo z powodu rzekomej choroby, w sytuacji gdy dziecko jest zdrowe. Czy zaplanowanie wyjazdu z dzieckiem w terminie, kiedy drugi z rodziców ma ustalone kontakty.

Druga sytuacja, kiedy rodzic, który na mocy orzeczenia sądowego ma ustalone kontakty, np. po dziecko nie przyjeżdża w ustalonym czasie, albo nie odprowadza dziecka do jego miejsca zamieszkania w ustalonym przez Sąd czasie.

Nie zapominajmy o tym, że prawo do kontaktu z dzieckiem obejmuje nie tylko osobiste spotkania z dzieckiem. O tym pisałam szerzej w artykule dotyczącym tego, co zrobić, kiedy rodzice nie mogą się dogadać w sprawach dzieci. Pisałam tam, że kontakty mogą polegać również, np. na rozmowie przez telefon, czy internet. Tym samym już sam fakt zabierania dziecku telefonu przez jednego z rodziców w godzinach, w których powinien odbywać się kontakt z drugim rodzicem, stanowi naruszenie. Takie naruszenie, które uzasadnia złożenie wniosku o egzekucję kontaktów.

Rodzic nie realizuje kontaktów

Czy mogę coś zrobić, gdy drugi z rodziców nie stosuje się do orzeczenia Sądu o kontaktach?

Jesteś w takiej sytuacji, że drugi z rodziców utrudnia kontakty poprzez swoje uporczywe niestosowanie się do postanowienia Sądu? Pomocne będą przepisy prawa o egzekucji postanowienia o kontaktach z dzieckiem.

Na czym polega egzekucja postanowienia o kontaktach z dzieckiem?

Postępowanie dotyczące egzekucji postanowienia o kontaktach z dzieckiem jest uregulowane w art. 59815 do 59822 kodeksu postępowania cywilnego. Warto pamiętać, że to postępowanie dzieli się na dwa etapy.

Pierwszy etap polega na zagrożeniu rodzicowi, który nie stosuje się do orzeczenia sądowego, zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej drugiemu rodzicowi. W tym postępowaniu sąd jedynie ustala, że doszło do naruszenia. Oraz ustala sumę, której zapłata grozi rodzicowi, jeśli nadal będzie się dopuszczał naruszeń ustaleń w sprawie kontaktów.

Zaś drugi etap polega natomiast na nakazaniu rodzicowi zapłaty tej sumy. Suma, której będziemy żądać, powinna być obliczona stosownie do liczby dokonanych naruszeń. Prawomocne postanowienie Sądu wydane w tej sprawie jest tytułem wykonawczym (bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności). To na jego podstawie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne w stosunku do rodzica, który utrudnia kontakty.

Musisz złożyć odpowiedni wniosek do Sądu

Żeby każde z tych postępowań mogło się toczyć, musisz złożyć odpowiedni wniosek, który kierujesz do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Każdy etap inicjowany jest Twoim osobnym wnioskiem. Czyli najpierw musisz złożyć wniosek o zagrożenie drugiemu rodzicowi zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej. We wniosku musisz opisać sytuacje utrudniania kontaktów z dzieckiem lub niewywiązywania się z obowiązku utrzymywania kontaktów.

Jeśli po zakończeniu tego postępowania drugi z rodziców nadal kontaktów nie realizuje, to dopiero wtedy możesz złożyć kolejny wniosek – tym razem o nakazanie rodzicowi zapłaty ustalonej wcześniej przez Sąd sumy pieniężnej.

O tym pamiętaj

Jeśli drugi z rodziców swoim zachowaniem uporczywie utrudnia spotkania z Waszym dzieckiem, to nie jesteś bezsilny. Prawo pozwala Ci podjąć działania, które umożliwią egzekucję kontaktów. Warto to zrobić niezwłocznie.

Rodzic nie realizuje kontaktów orzeczonych przez Sąd – co robić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę