Upadłość konsumencka w pigułce

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka w pigułce

Jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej? Finansowo trochę ,,podwinęła Ci się noga” i nie możesz się wydostać ze spirali długów? Może się okazać, że jest dla Ciebie światełko w tunelu. Na wniosek Twój lub Twojego wierzyciela sąd może orzec upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka – co to właściwie jest?

W zeszłym tygodniu na blogu pojawił się wpis przybliżający czytelnikom kwestie związane z konsekwencjami ogłoszenia upadłości konsumenckiej w kontekście małżeńskich stosunków majątkowych. Dowiedzieliśmy się, iż ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje z mocy prawa powstanie pomiędzy małżonkami (pozostającymi we wspólności majątkowej małżeńskiej) rozdzielności majątkowej. Należałoby jednak wyjaśnić, czym właściwie upadłość konsumencka jest.

Głównym celem postępowania sądowego w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta z całości lub części zadłużenia, którego nie jest on w stanie spłacić. Jest to postępowanie sądowe, które toczy się na wniosek konsumenta lub jego wierzyciela i podlega stosownej opłacie. Należy również pamiętać, iż wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być złożony na sądowym formularzu. Jest to warunkiem koniecznym, żeby sąd mógł rozpocząć procedowanie w sprawie. Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej rozpoznają sądy rejonowe.

Upadłość konsumencka – dla kogo?

Jak już zostało wcześniej wspomniane, postępowanie, którego celem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. To postępowanie dotyczy osób niewypłacalnych. Czym jest niewypłacalność? To stan, w którym dłużnik nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań. Zaś przyczyny tej niewypłacalności muszą wynikać z sytuacji wyjątkowej i niezależnej od dłużnika. W przeciwnym wypadku istnieje możliwość, iż sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Do takich sytuacji należy, np. zaciąganie zobowiązań z pełną świadomością, iż nie jesteśmy w stanie ich spłacić.

upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Podczas prowadzonego postępowania sąd bada, czy istnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W ustawie zostały wprost wskazane przesłanki negatywne, czyli takie, które prowadzą do oddalenia wniosku:

Sąd oddala wniosek o upadłość konsumencką:

  • jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa

lub

jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

(w tych 4 przypadkach sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi)

Sąd oddali również wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań (chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi).

Do oddalenia wniosku przez sąd dochodzi również w sytuacji, gdy dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne (chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi).

Upadłość konsumencka – konsekwencje jej ogłoszenia

Upadłość konsumencka powoduje istotne konsekwencje dla osoby, wobec której ją orzeczono. W momencie prawomocnego ogłoszenia upadłości konsumenckiej cały majątek dłużnika staje się ,,masą upadłości” i jest zarządzany przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Dłużnik nie może swobodnie dysponować swoim majątkiem. W skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego, o czym wiele osób zapomina.

Tu rozpoczyna się kolejny, bardzo ważny etap postępowania związany z inwentaryzacją majątku, a następnie jego sprzedażą i zaspokojeniem wierzycieli.

Upadłość konsumencka i związane z nią postępowanie sądowe budzą Twoje wątpliwości? Chętnie odpowiem na pytania.

Upadłość konsumencka w pigułce

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę