Ustawowa wspólność majątkowa a majątki osobiste małżonków – to warto wiedzieć już przed ślubem

Ustawowa wspólność majątkowa a majątki osobiste małżonków

Ustawowa wspólność majątkowa a majątki osobiste małżonków – to warto wiedzieć już przed ślubem

Ustawowa wspólność majątkowa, majątki osobiste małżonków – gdzieś już to słyszeliście? Kwestia stosunków majątkowych wypłynęła w czasie przygotowań do Waszego ślubu? Ale do końca nie wiecie, jak się za to zabrać? Intercyza brzmi groźnie? W tym intensywnym czasie przygotować zapewne dopadają Was wątpliwości związane z prawnymi zawiłościami.

Kilka miesięcy temu opisywałam na blogu zmiany, jakie zachodzą w sytuacji prawnej nowożeńców. Jedną z głównych zmian jest zmiana w kwestiach finansowych. Co to dokładnie oznacza? Oznacza to tyle, że zawarcie związku małżeńskiego powoduje powstanie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. W dzisiejszym artykule opisuję, czym takie stosunki się charakteryzują. I jak to właściwie w praktyce wygląda.

Generalna zasada – wspólność majątkowa małżeńska

Co do zasady z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy nowożeńcami wspólność majątkowa małżeńska. Obejmuje ona wszystkie przedmioty, które małżonkowie nabyli w czasie trwania tej wspólności.

Pozostałe przedmioty (czyli, np. te nabyte przed ślubem – o tym bardziej szczegółowo przeczytasz w dalszej części artykułu) tworzą, tzw. majątki osobiste każdego z małżonków.

W konsekwencji z chwilą zawarcia związku małżeńskiego tworzą się 3 odrębne masy majątkowe:

 • majątek wspólny małżonków
 • majątek osobisty żony
 • majątek osobisty męża

Majątek wspólny, majątki osobiste małżonków – jak się w tym odnaleźć?

Do majątku wspólnego małżonków należą w szczególności:

 • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków
 • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków
 • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków
 • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963, z późn. zm.2))
Ustawowa wspólność majątkowa a majątki osobiste małżonków

Co należy do majątków osobistych małżonków?

Najważniejszą zasadą jest, że wszystkie przedmioty, które nie są objęte wspólnością majątkową, należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do tej grupy należą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej
 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił
 • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom
 • przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków
 • prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie
 • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość
 • wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków
 • przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków
 • prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

Jeśli przed ślubem nie podejmiecie żadnych kroków prawnych, to Wasze małżeńskie stosunki majątkowe będą wyglądały właśnie w taki sposób.

Pamiętajcie jednak, że to Wy decydujecie o tym, jak ma wyglądać Wasza sfera majątkowa i warto pomyśleć o tym już w trakcie przygotować ślubnych. Dlaczego? Bo już w tym momencie możecie umownie:

 • rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową
 • ustanowić rozdzielność majątkową
 • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków

Jak to zrobić? Tego dowiecie się już w przyszłym tygodniu z kolejnego artykułu na blogu 🙂

Ustawowa wspólność majątkowa a majątki osobiste małżonków – to warto wiedzieć już przed ślubem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę