Czym zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym różnią się od sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Czym zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym różnią się od sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Dostałeś z sądu nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? Nie zgadzasz się z tym orzeczeniem i chcesz się odwołać do sądu? Tutaj znajdziesz wskazówki, jak to zrobić.

W zeszłym tygodniu pisałam o tym, jakie możliwości działania ma dłużnik, który otrzymuje z sądu list zawierający nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Zwracałam też uwagę na to, żeby zawsze dokładnie czytać otrzymywane z sądu pisma. Bo nakaz zapłaty nakazowi zapłaty nierówny. I może się okazać, że orzeczeniem przeciwko Wam wydanym jest nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym – czyli orzeczenie bardzo korzystne dla wierzyciela.

Kiedy wierzyciel może uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest nieco trudniejsze niż nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Ubieganie się o tego rodzaju orzeczenie obwarowane jest surowymi wymogami formalnymi. Składając pozew do sądu powód (wierzyciel) swoje twierdzenia musi udowodnić załączonymi do pozwu dokumentami, ale dokumentami o szczególnym charakterze.

Zgodnie bowiem z treścią art. 485 § 1 kodeksu postępowania cywilnego:

sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:


dokumentem urzędowym

lub

zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem

lub

wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu

lub

prawidłowo wypełnionym wekslem lub czekiem

lub

umową, dowodem spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodem doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku (jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy), oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności (jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy)

Jeżeli wierzyciel dysponuje jednym ze wskazanych dokumentów, to z pewnością jego droga do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym będzie łatwiejsza.

Inne korzyści wierzyciela

Dochodzenie swoich praw w takim trybie jest dla wierzyciela o tyle prostsze, że ponosi niższą opłatę sądową od pozwu. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od pozwu w postępowaniu nakazowym sąd pobiera ¼ opłaty, którą normalnie trzeba by było ponieść w konkretnej sprawie.

Należy również pamiętać o tym, że nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Co to oznacza? Pozwala to wierzycielowi na wszczęcie postępowania zabezpieczającego i zajęcie całej dochodzonej kwoty nawet jeszcze przed zaskarżeniem nakazu zapłaty przez pozwanego.

nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Dłużnik musi ponieść koszty, żeby móc zaskarżyć nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Duży utrudnieniem dla dłużnika jest to, że jeśli chce zaskarżyć nakaz (czyli wnieść zarzuty od nakazu zapłaty), to musi zapłacić pozostałe ¾ opłaty. Nieuiszczenie tej kwoty będzie skutkowało odrzuceniem zarzutów przez sąd i prawomocnym zakończeniem sprawy na etapie nakazu zapłaty.

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie wymaga żadnej opłaty.

Jakie warunki formalne muszą spełniać zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

Tak jak sprzeciw od nakazu zapłaty, tak i zarzuty muszą być sporządzone na piśmie i wniesione do sądu, który wydał nakaz zapłaty. Termin na wniesienie zarzutów również wynosi 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej nakaz zapłaty. W takim piśmie należy wskazać, czy zaskarżamy nakaz zapłaty w całości, czy w części. Jest to tez moment, w którym powinniśmy wskazać wszystkie zarzuty do nakazu zapłaty.

W tym wypadku również możemy powołać się na:

  • spłatę zobowiązania
  • przedawnienie roszczenia
  • potrącenie wierzytelności
  • nieważność zobowiązania

Nie jest to oczywiście pełen katalog zarzutów. Również w wypadku nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym każda sprawa wymaga indywidualnej analizy i dostrzeżenia wszystkich korzystnych dla pozwanego argumentów. Na późniejszym etapie sprawy może być już za późno na ich powołanie. Jest to też moment na złożenie wszystkich wniosków dowodowych i załączenie wszystkich istotnych dokumentów.

Warto pamiętać, że w takim postępowaniu nie jest możliwe wniesienie powództwa wzajemnego.

Czym zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym różnią się od sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę