Przerwa w karze pozbawienia wolności

przerwa w karze

Przerwa w karze pozbawienia wolności

Przerwa w karze pozbawienia wolności to jedna z instytucji prawa karnego uregulowana w kodeksie karnym wykonawczym. Na czym polega? Jakie warunki trzeba spełnić? Kto może złożyć wniosek o przerwę? Tego dowiesz się z najnowszego artykułu.

Przesłanki udzielenia przerwy w karze

Przerwa w karze pozbawienia wolności może być obligatoryjna albo fakultatywna. Co to oznacza? Obligatoryjność oznacza, że jeżeli zachodzi sytuacja przewidziana jako obligatoryjna przesłanka udzielenia przerwy, to w takiej sytuacji sąd musi przerwy udzielić. Zaś w przypadku przesłanek fakultatywnych, sąd może, ale nie musi wyrazić zgody na przerwę.

Przesłanki obligatoryjne

Przerwa jest orzekana w przypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Należy pamiętać, że przerwa trwa tylko do czasu ustania przeszkody w postaci choroby.

Przesłanki fakultatywne

Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu przerwy w karze pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste.

Czym jest sąd penitencjarny?

Jest to wydział sądu okręgowego. Ale taki wydział, który ma uprawnienia orzecznicze względem osób skazanych. W sprawie udzielenia przerwy w karze pozbawienia wolności właściwy jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany.

W przypadku, gdy zachodzi potrzeba kolejnego stosowania przerwy w karze, właściwym sądem, jest ten, który udzielił pierwszej przerwy

Procedura udzielenia przerwy

W posiedzeniu w przedmiocie przerwy ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o wydanie postanowienia. Warto pamiętać, że na postanowienie w przedmiocie przerwy przysługuje zażalenie. Jest to o tyle istotne dla tych, którym nie wyrażono zgody na przerwę w karze.

Kto może złożyć wniosek o przerwę?

Może go złożyć skazany (również poprzez swojego obrońcę), ale też kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego.

Opłata od wniosku o udzielenie przerwy

Składając wniosek należy uiścić opłatę. Wynosi ona 60 złotych.

Przerwa w karze może być udzielona kilkakrotnie, jednakże łączny okres przerwy nie może przekroczyć jednego roku. W przypadku kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może zarządzić przerwę w karze na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Ale…

Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego. Chyba że zachodzi wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

przerwa w karze

Obowiązki skazanego w czasie przerwy

Udzielając przerwy w karze pozbawienia wolności sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Przerwa może zostać odwołana

Przerwę sąd może odwołać w razie ustania przyczyny, dla której została udzielona. Lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z przerwy w celu, w jakim została udzielona, albo rażąco narusza porządek prawny, jak również z powodu niewykonywania obowiązków, jakie zostały nałożone na skazanego w postanowieniu o udzieleniu przerwy.

Przerwa w karze pozbawienia wolności

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę