Sprzeciw od wyroku nakazowego

sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Wiele osób, które otrzymują z sądu wyrok nakazowy w postępowaniu karnym myśli, że to już koniec ich sprawy. I że nic z tym się już nie da zrobić. Nic bardziej mylnego. W jaki sposób i w jakim terminie można odwołać się od wyroku nakazowego? O tym przeczytasz poniżej.

Sprzeciw od wyroku nakazowego to pismo, dzięki któremu możemy podjąć obronę swoich praw jako oskarżony. Ale taki tryb postępowania nie będzie miał zastosowania w każdej sprawie.

Kiedy sąd może wydać wyrok nakazowy?

Wyrok nakazowy to pewnego rodzaju ,,propozycja kary” ze strony sądu. Tego typu rozstrzygnięcie może zapaść jedynie w sprawach, w których było prowadzone dochodzenie, a nie śledztwo. Sąd uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, wydaje wyrok nakazowy.

Co istotne, sąd może wydać wyrok nakazowy, jedynie wtedy gdy na podstawie zebranych w sprawie dowodów okoliczności czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości.

Kiedy sąd nie może wydać wyroku nakazowego?

Wyrok nakazowy nie może zostać wydany, jeśli zachodzi choć jedna ze wskazanych poniżej okoliczności:

  • sprawa jest sprawą z oskarżenia prywatnego
  • gdy oskarżony jest nieletni
  • gdy oskarżony jest głuchy
  • gdy oskarżony jest niemy
  • gdy oskarżony jest niewidomy
  • gdy zachodzi wątpliwość co do poczytalności oskarżonego

Na jaką karę sąd może skazać w wyroku nakazowym?

Wydając wyrok nakazowysąd może skazać oskarżonego tylko na karę grzywny (do 200 stawek dziennych albo do 200 000 złotych) lub karę ograniczenia wolności. Co to oznacza w praktyce? Że wyrok nakazowy może zostać wydany tylko w stosunku do sprawców tych przestępstw, za które może być orzeczona kara grzywny lub kara ograniczenia wolności. Ponadto, w wyroku nakazowym sąd może orzec również środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny. W niektórych sprawach sąd może poprzestać tylko na tych środkach.

Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu niejawnym. Czyli takim, w którym strony nie mogą wziąć udziału. Następnie wyrok jest doręczany oskarżycielowi (nie tylko publicznemu, ale też posiłkowemu). A także oskarżonemu. Jeżeli nie podejmą odpowiednich kroków, to wyrok nakazowy się uprawomocni. Jeśli jednak oskarżyciel lub oskarżony uznają, że nie zgadzają się z wyrokiem, to powinni wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego. W imieniu oskarżonego sprzeciw może wnieść ustanowiony przez niego obrońca.

Warto wskazać, że pokrzywdzony, o ile nie jest oskarżycielem, nie ma takiego prawa.

Jak wnieść sprzeciw od wyroku nakazowego?

Chcąc odwołać się od wyroku nakazowego, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach związanych ze sprzeciwem od wyroku nakazowego:

  • należy go wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia nam tego wyroku
  • sprzeciw od wyroku nakazowego musi być wniesiony na piśmie
  • sprzeciw od wyroku nakazowego powinien spełniać wymogi formalne stawiane pismom procesowym

Co ważne, sprzeciw od wyroku nakazowego nie podlega opłacie.

sprzeciw od nakazu zapłaty

Jakie są konsekwencje wniesienia sprzeciwu od wyroku nakazowego?

Skuteczne wniesienie sprzeciwu powoduje, że wyrok nakazowy traci moc. A sprawa będzie rozpoznana na zasadach ogólnych.

Czy sprzeciw można cofnąć?

Odpowiedź na to pytanie brzmi ,,TAK”. Polskie prawo dopuszcza możliwość cofnięcia sprzeciwu od wyroku nakazowego. Można to zrobić składając sądowi oświadczenie woli (najlepiej zrobić to na piśmie). Taką możliwość oskarżony ma do czasu otwarcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Jakie są konsekwencje cofnięcia sprzeciwu? W takiej sytuacji wyrok nakazowy staje się prawomocny.

Cykl artykułów o prawie karnym

Nie wiesz, jak sporządzić sprzeciw od wyroku nakazowego? Albo jak będzie dalej wyglądało prowadzone przeciwko Tobie postępowanie karne? Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią.

A może Ty lub Twoi bliscy jesteście zainteresowani tematyką prawa karnego lub potrzebujecie pomocy w tej dziedzinie? Na moim blogu październik jest miesiącem, w którym wszystkie artykuły będą dotyczyć właśnie tej dziedziny prawa.

Tydzień temu pisałam na temat odmowy przyjęcia mandatu karnego w artykule ,,Czy można nie przyjąć mandatu karnego?”. W przyszłym tygodniu pojawi się kolejny temat. A jeśli potrzebujesz bezpośredniego kontaktu z Kancelarią, to wszystkie dane znajdziesz w zakładce ,,Kontakt”.

Sprzeciw od wyroku nakazowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę